27 Sep 2022

Zaključili smo s študijskimi krožki

Zaključek študijskih krožkov

V septembru smo k zaključku pripeljali še zadnja dva študijska krožka, ki sta luč uzrla že v spomladanskih mesecih.

Študijski krožek Zase skrbim, dobro živim smo izvajali z namenom, da mlade opolnomočimo z veščinami in znanjem za lažje krmiljenje skozi izzive življenja. Krožek je vodila psihologinja Urška Čuk, ki je vsebine srečanj venomer prilagajala željam in potrebam udeležencev. Tako se je tekom pomladnih in poletnih mesecev zvrstilo 13 srečanj z mladimi, zasledovali so naslednje vsebine: odnosi in čustva, samopodoba, čuječnost, meditacija in joga, gibanje in zdrava prehrana, interesne dejavnosti in prosti čas, učinkovito upravljanje s časom ipd. Druženja so potekala v prijetnem in sproščenem vzdušju, v skupini se je vzpostavil zaupljiv, neobsojajoč in strpen odnos, udeleženci so spregovorili o svojih osebnih izzivih in tegobah, skupaj so iskali rešitve in primere dobre prakse. Srečanja, nadvse pomembna za mlade in njihovo dobro splošno počutje, smo zaključili v septembru, z željo po organizaciji podobnih vsebin, ki bi jih zasledovali tudi v prihodnjem študijskem letu. Mladi so svoje zadovoljstvo izkazali z mnenjem, da so tovrstna srečanja za mlade nujna, sploh v današnjem času, ko so stiske mladih zaradi epidemije poglobljene. Všeč jim je bilo, da imajo prostor, kjer se lahko zaupajo, in predvsem, da je ta prostor dostopen, tudi finančno.

Pričetki študijskega krožka Bralna sreča(nja) pod mentorstvom Tereze Dolenc Rebek, literarne komparativistke, prav tako segajo v pomladne mesece. Udeleženci so se z namenom literarnega udejstvovanja sestajali v sproščenih kavarnah, prostorih Ljudske univerze Ajdovščine, obiskovali  so kulturne dogodke, katerih organizatorji so bili Mladinski kulturni center Ajdovščina, Društvo Norma 7, Ljudska univerza Ajdovščina in MDPM Ajdovščina, ter se nasploh vključevali v številne druge kulturne dogodke v lokalnem okolju. Skupina udeležencev  si je poleg navdušenja nad branjem ter literarnim ustvarjanjem delila tudi željo po obravnavi vnaprej določene vsebine s področja literarne teorije posameznih literarnih obdobij in ustvarjalcev. Obiskali so razstavo redkih in dragocenih knjig. S svojim referatom so sodelovali na predstavitvi pesniške zbirke, obiskali dramsko skupino, predvsem pa so se člani predstavili kot literarni ustvarjalci. Vsebina srečevanj je strnjena v literarnem zborniku Bralna Sreča(nja). Krožek je bil dobro obiskan, izoblikovala se je srčna, učeča se skupnost navdušencev nad pisano besedo.

Nasprotno z omenjenima študijskima krožkoma pa sta se dva spomladi že zaključila. To sta bila aktivni, vadbeni krožek za starejšo generacijo Z znanjem do zdravega telesa, ki se je izvajal v Stomažu pod mentorstvom fizioterapevtke Katarine Fon, ter ustvarjalni, sprostitveni krožek Viva Kreativa, ki smo ga v obliki tečaja risanja izvajali v ajdovski Hiši mladih, pod taktirko domače umetnice Taše Turk.

Vsem udeležencem naših študijskih krožkov se iskreno zahvaljujemo za izkazan interes in s tem tudi zaupanje v naše programe. Zavedanje, da naši študijski krožki dosegajo kakovost in zadovoljstvo pri udeležencih, nam daje nov zagon in moč za nadaljnje načrtovanje in izvajanje tovrstnih izobraževalnih prostočasnih srečanj za odrasle. Iz srca se zahvaljujemo tudi izvajalcem, mentorjem študijskih krožkov, saj s svojimi spretnostmi, znanjem in trudom delate spremembo, malo po malo, najprej na ravni posameznika nato pa na ravni skupnosti.

Navsezadnje pa gre zahvala tudi financerju, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ter koordinatorju študijskih krožkov, Andragoškemu centru Slovenije, s pomočjo katerih smo uspeli izpeljati še eno uspešno študijsko leto. 

HVALA!